Grupa Modlitwy Ojca Pio

Spotkania Grupy Modlitwy Ojca Pio mają charakter konferencji biblijno-katechetycznych oraz modlitwy osobistej i wspólnotowej. Grupa, pod przewodnictwem kapłana – asystenta duchowego prowadzi także działalność społeczną i charytatywną.

Po lekturze słowa Bożego i przeprowadzonym przez kapłana lub kompetentną osobę rozważaniu następuje czas na pytania i dyskusję. Proponuje się, by w ramach spotkań formacyjnych uczestnicy postawili sobie trzy pytania:

  • Jakie znaczenie ma przeczytana perykopa biblijna w kontekście historycznym i w zamyśle autora?
  • Co te słowa oznaczają dla mnie osobiście?
  • Co wspólnego rozważany tekst ma z życiem mojej rodziny i społeczności? Jak może go zrealizować Grupa Modlitwy, do której należę?

Obok spotkań wspólnotowych o charakterze katechetyczno-modlitewnym ważna jest indywidualna formacja życia wewnętrznego w duchu Ojca Pio. Środkami pomocnymi w jej prowadzeniu są: kierownictwo duchowe kapłana i stała praca nad własnym charakterem, lektura Pisma Świętego i dokumentów Kościoła, refleksja nad biografią Ojca Pio i jego pismami.

W naszej parafii opiekunem Grupy Modlitwy jest Ks. Proboszcz Bogusław Gurgul. Spotkania odbywają się…

Comments are closed.