Przed przyjęciem Komunii

Modlitwy

Autor:

Wiekuisty i wszechmocny Boże, przychodzę do Sakramentu Twego jednorodzonego Syna, mego Pana Jezusa Chrystusa, jako chory do lekarza, jako nieczysty do źródła miłosierdzia, jako ślepy do światła jasności wiecznej, jako ubogi do Pana nieba i ziemi.

Błagam więc, Panie, przez Twą nieskończoną dobroć i miłosierdzie, racz uleczyć mą chorobę, oczyścić mnie z tego brudu, oświecić mą ślepotę, wzbogacić mnie w mym ubóstwie i okryć moją nagość, abym w ten sposób przygotowany mógł przyjąć Chleb aniołów, Króla królów, Pana panów z tak wielkim szacunkiem i bojaźnią, z taką skruchą i prawdziwą miłością, z taką wiarą i czystością, i z taką pokorą, i tak dobrym postanowieniem, jakich wymaga zbawienie mej duszy.

Daj, Panie, abym przyjął nie tylko Sakrament, lecz także moc i łaskę z niego płynącą. Najłaskawszy Boże, dozwól, abym przyjął ciało, w które Twój Jednorodzony Syn przyoblekł się z Maryi Dziewicy, w taki sposób, aby dane mi było współtworzyć Mistyczne Ciało Chrystusa i być zaliczanym do grona Jego członków.

Najmiłościwszy Ojcze, udziel mi tej łaski, abym zasłużył na oglądanie w życiu przyszłym, bez zasłony i przez całą wieczność, Syna Twego, którego chcę teraz w trakcie mojej ziemskiej pielgrzymki przyjąć utajonego w Najświętszym Sakramencie. Tego, który równy Ci w bóstwie, w jedności Ducha Świętego z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Comments are closed.